អត្ថន័យរបស់ប្រទីបសណ្ឋាគារបុរីអង្គរ រីសត & ស្ប៉ា

សណ្ឋាគារ បុរីអង្គរ គឺជាសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៥ ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រណីត សាងសង់ឡើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់តាមរចនាបថខ្មែរ និងមានសេវាកម្មច្រើនយ៉ាង ដើម្បីផ្តល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចបែបខ្មែរ ក៏ដូចជាផ្តល់នូវ បទពិសោធន៍នានា ដល់អតិថិជនគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងការ ស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ និងអរិយធម៍ដ៏ ល្អរបស់ខែ្មរយើង។ ប្រទីបទាំងមូលបង

Read more
A SMOKE-FREE HOTEL IN SIEM REAP AT BOREI ANGKOR RESORT & SPA

Borei Angkor Resort & Spa in Siem Reap is committed to providing its valued residents and colleagues with a smoke-free environment, and is proud to be one of the first hotels in Siem Reap to implement this comprehensive smoke-free hotel policy in the industry. Borei Angkor has received p ...

Read more
TRIPADVISOR REVEALS ANGKOR WAT AS THE WORLD’S #1 LANDMARK

This is what travelers have been waiting for when it comes to planning for a holiday in 2017. TripAdvisor, the world’s largest travel and most trusted review site, invites hundreds of millions of travelers to share their experiences over the destinations they visit around the globe. Trip ...

Read more
FACEBOOK CONTEST WINNERS FOR UEFA EURO 2016 FINAL

FACEBOOK CONTEST WINNERS FOR UEFA EURO 2016 FINAL

Sat-16-Jul-2016 | Category : 0

We are delighted to announce our 4 winners who participated in our Predict & Win UEFA Euro 2016 Facebook Contest. 1st prize goes to Nin Chan Somnang (https://www.facebook.com/chansomnang.nin?fref=ufi&rc=p) who wins 1-hour traditional Khmer massage at the #1 spa in Siem Reap – Mudi ...

Read more
WATER AND MOON FESTIVAL AND BOAT RACING

WATER AND MOON FESTIVAL AND BOAT RACING

Thu-19-Nov-2015 | Category : 0

Update: 31 October 2017 For the people of Cambodia, the Water Festival or Bon Om Touk literally in Khmer (the Pirogue Racing Festival) is the most magnificent traditional festival. For three days, local people and foreign tourists gather in the capital and other provinces like Siem Reap t ...

Read more
EARTH HOUR FOR KANTHA BOPHA CHILDREN HOSPITAL

EARTH HOUR FOR KANTHA BOPHA CHILDREN HOSPITAL

Tue-31-Mar-2015 | Category : 0

March 28th, marks the world’s biggest celebration for our planet EARTH, a time when more than 162 countries around the globe join hands to switch off the lights for one hour. To make this year’s EARTH HOUR more special, 100% sales from the candlelit gala dinner will be donated to Kantha Bopha

Read more
CAMBODIA CELEBRATES FIRST-EVER MEKONG RIVER FESTIVAL

Cambodia kicked off the first- ever river festival in northeastern Kratie province on Saturday in a bid to promote eco-tourism along Mekong River. “Kratie province is well-known among tourists for critically endangered Irrawaddy dolphins,” Deputy Prime Minister and Cabinet Minister Sok An sa ...

Read more
MOST LOVED HOTEL AWARD

MOST LOVED HOTEL AWARD

Fri-20-Feb-2015 | Category : 0

The Most Loved Hotel Award 2014 was chosen by travelers and given to AsiaRooms.com’s fans’ most favorite hotels themselves. There are essential set of criteria and the hotel that was finally chosen to receive the said award has surpassed all the criteria set during the selection. Travelers...

Read more
TEMPLE DINING AT ELEPHANT TERRACE

TEMPLE DINING AT ELEPHANT TERRACE

Wed-03-Dec-2014 | Category : 0

Last night, we catered a group of 200 pax at Elephant Terrace where a spectacular one-of-kind dining experience was provided in this one of the most popular temples within a lost city of Angkor Thom while watching the world’s renowned royal ballet of Apsara and Cambodia’s ancient martial art of...

Read more
THE CULTURE NIGHT

THE CULTURE NIGHT

Tue-02-Dec-2014 | Category : 0

If you are traveling to Cambodia and are looking for something exciting to do that both provides a luxurious evening out and a unique view into Cambodian traditions, don’t miss the cultural dinning experience at Borei Angkor Resort & Spa in Siem Reap. While you enjoy a well-appointed Ca...

Read more
360 degree virtual tour WhatsApp